Persberichten

Gemeenteraad 23 april 2018

Goedkeuren om vanaf 2019 in te stappen in de vernieuwde BBC  2020 Op het eerste zicht lijkt het een goed uitgangspunt: een meer eenvoudiger, leesbaarder en begrijpelijker budget opstellen. We zijn blij dat onze verzuchtingen in verband met de BBC de voorbije jaren toch gehoord werd. Het lijkt ook logisch om geen overgangsjaar in te bouwen als de dienst meent dat dit mogelijk is. Wij hebben daar vanuit onze zetel geen zicht op hoe de interne organisatie dit kan aanpakken. Er dient echter wel een éénjarig meerjarenplan opgemaakt te worden: wie maakt dit op? Worden alle fracties daar bij betrokken? Kunnen hier voorstellen voor ingediend worden? Was dit ook geen thema om in een commissie financiën dit alles meer gedetailleerd toe te lichten? Het is immers voor leken geen gemakkelijke materie, en om dit nu tijdens één gemeenteraadszitting snel snel te laten goedkeuren, is naar ons aanvoelen ook niet de goede manier van werken. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van AV van IOK dd. 15.05.2018 Onze fractie wenst zich hierover te onthouden gezien wij als oppositiepartij niet betrokken worden bij de werking van deze intercommunale. Enkele vragen: Op blz 18/19 wordt gesuggereerd dat er stilaan te weinig beschikbare ruimte…

Gemeenteraad 26 maart 2018

Kennisname van de thesaurietoestand per 31.12.2017 Het mantra van dit bestuur (en van het vorige bestuur) was in eerste instantie zorgen voor een goede schuldafbouw, een doelstelling waar ook onze fractie voorstander van is. Hiervoor nam men twee officiële maatregelen: de eerste maatregel was een dubbele belastingverhoging (stijging personenbelasting en verhoging opcentiemen onroerende voorheffing), waar onze fractie toen en nu nog geen voorstander van was omdat er geen deftig investeringsprogramma tegenover stond. Een tweede maatregel was het voornemen om geen bijkomende leningen meer aan te gaan. In de marge daarvan of als gevolg daarvan werd er ook een limiet gesteld op de jaarlijkse investeringsuitgaven (vier tot zes miljoen euro per begrotingsjaar, maar waar we nadien van konden vaststellen dat deze plannen zelden tot nooit gehaald werden). Het resultaat is nu duidelijk merkbaar. Vooreerst verhoogden de liquide middelen van ons bestuur van € 8.055.564 op 31.12.2007 naar € 22.054.564 op 31.12.2017, of afgerond een stijging met 14 miljoen euro op 10 jaar.  Tegelijk betaalden we in die periode nog een kleine 15 miljoen euro aan schulden af. De belastingverhoging van 10 jaar geleden heeft dus vooral gediend om een spaarboek aan te leggen en om schulden af te betalen. Het verhaal…

Gunning publiek-private samenwerking ‘Meerle ons dorp’

Gunning publiek-private samenwerking ‘Meerle ons dorp’

De voorzitter van de Meerlese dorpsraad noemde het tijdens zijn verwelkoming op de openbare vergadering van de dorpsraad in Meerle ‘De goed nieuwsshow van een week geleden’ voor meer dan 200 Meerlenaars in de kerk. En het moet gezegd, het was een mooie show, goed gepresenteerd en mooi geïllustreerd. We horen ook positieve reacties uit Meerle, vooral omdat er eindelijk daadwerkelijk zal gebouwd worden en een aantal prangende problemen een oplossing krijgen. Het mag ons er echter niet van weerhouden om wat hier voorligt met een kritische blik te bekijken.

Gemeenteraad 29 januari 2018

Ontslag Ria Vinckx Onze fractie wenst Ria uitdrukkelijk te danken voor haar jaren inzet bij de fractie Anders en wenst haar veel succes in haar nieuwe baan en eveneens veel succes bij haar bijkomende opleiding. We vinden het jammer dat dit alles zoveel van haar tijd in beslag neemt waardoor zij gekozen heeft een stap opzij te zetten. Dankjewel Ria, namens de fractie. Goedkeuring visie en langetermijnstrategie Kindvriendelijk Hoogstraten Wie zijn wij om mogelijk iets tegen het initiatief te hebben waarbij getracht wordt om voor Hoogtraten het label ‘Kindvriendelijke Hoogstraten’ te bekomen, waarbij de rechten van het kind vertaald worden naar het lokale beleid. Toch enkele kanttekeningen: Er is vooreerst het tijdstraject dat ons intrigeert. Op 14/12/2015 beslist het college om het nodige te doen om het label te bekomen, en het eigenlijke traject wordt opgestart in 2016. Op 28/04/2017 (16 maanden na de start) worden de prioritaire thema’s vastgelegd en op 15.01.2018 wordt besloten om dit punt op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen, want de deadline om het dossier in te dienen ligt op 18/02/2018.  Maar ….op dit eigenste ogenblik lijkt de portfolio, dat moet aantonen dat Hoogstraten een kindvriendelijke stad is, nog niet klaar te zijn….…

Ria Vinckx neemt ontslag als gemeenteraadslid

Ria Vinckx, raadslid voor Anders, heeft haar ontslag als gemeenteraadslid aangeboden. In de gemeenteraad van 29 januari 2018 zal ze opgevolgd worden door Jef Roos. “Sinds juni 2017 heb ik een nieuwe uitdagende en veeleisende job”, zegt Ria, “en die is moeilijk te combineren met mijn engagement in de gemeenteraad.” “Ria volgt voor haar nieuwe job bovendien een cursus die heel wat tijdsinvestering vraagt”, zegt fractieleider Fons Jacobs, “en met onze beperkte fractie is het een hele klus om alle dossiers grondig door te nemen. Niet enkel in de gemeenteraad en de voorbereiding daarvan, maar ook in commissies en adviesraden. Omdat onze raadsleden weinig of niet betrokken worden bij de opbouw van dossiers, moeten die steeds op korte tijd gelezen en bestudeerd worden. En onze raadsleden hebben niet de gewoonte er op de gemeenteraad voor spek en bonen bij te zitten.  De beslissing van Ria is dus begrijpelijk. Ze wil geen raadslid zijn dat er enkel aanwezig is om een zitpenning op te strijken.” “Ik zal de gemeenteraad blijven opvolgen,” zegt Ria, “zij het vanop een afstandje. Samen met Dimitri en Fons heb ik steeds geijverd voor een transparant bestuur en een bestuur dat de belangen van de inwoners vooropstelt.…

Gemeenteraad 18 december 2017

OCMW: budget, budgetwijziging en aangepast meerjarenplan We moeten erkennen dat we heel wat informatie bezorgd hebben gekregen, en waar nodig de nodige toelichting kregen waar we achter vroegen. Bedankt daarvoor. Hoewel we blijkbaar als gemeenteraad enkel kennis moeten nemen van al deze informatie, wenst onze fractie toch enkele belangrijke punten aan te halen waar wij mogelijk toch niet mee akkoord gaan. Ons raadslid van de OCMW-raad heeft dit ook ongetwijfeld aangehaald tijdens de raadszittingen. Er is vooreerst de stand van zaken van het H-gebouw en de onduidelijkheid die er blijft bestaan of erfgoed nu al dan niet de toelating heeft gegeven aan Van Roey om het H-gebouw af te breken. De toewijzing is nu al enkele maanden geleden, en de oorverdovende stilte hierrond doet bij ons toch vragen rijzen over de verdere ontwikkeling van deze situatie. Er is ook een verschil in visie over de ontwikkeling en over het beheer van de toekomstige assistentiewoningen. Onze partij is nooit geen voorstander geweest om te werken met obligatieleningen, en ook niet met de realisatie van tweeslaapkamer-assistentiewoningen . Daarnaast is er de keuze van het bestuur om twee verschillende kwaliteitsnormen in de assistentiewoningen te voorzien, waarvan de huur dan ook verschillend is. Het…

Gemeenteraad 27 november 2017

Algemene Vergadering van allerlei intercommunales Onze fractie wenst zich over deze negen punten te onthouden. Wij menen dat wij als oppositieraadsleden te weinig of eigenlijk niet betrokken zijn en ook niet betrokken worden bij de werking van de intercommunales. En zelfs als we naar alle informatievergaderingen zouden gaan of onnoemelijk veel tijd zouden investeren in het lezen van de statutenwijzigingen, de inkanteling van de éne intercommunale in de andere, de budgetwijzigingen en de begrotingen, de resultatenrekeningen en ondernemingsplannen, de beleidsnota’s en de investeringsbudgetten, de strategienota’s en de statutaire benoemingen, de splitsingsvoorstellen en herstructureringsoperaties, de balansen en de aandelensplitsingen, de oprichting van nieuwe intercommunales en bijkomende kapitaalsverhogingen, incorporatie van reserves en allocaties van schuldfinanciering, … Enfin, als we dat allemaal als raadslid moeten doorgronden, dan passen wij. Wel willen we ons respect uitdrukken voor de collega raadsleden en schepenen die dit allemaal doorgrond hebben en met de hand op het hart hier beloven dat zij daar allemaal volledig achter staan en dit dus zonder veel vragen te stellen mee goedkeuren. Respect dus. Toch zouden wij van de gelegenheid gebruik willen maken om het college te verzoeken ons een overzichtsorganogram te willen bezorgen van alle intercommunales en samenwerkingsverenigingen waar de stad Hoogstraten…

Gemeenteraad 23 oktober 2017

Kennisname en goedkeuring statutenwijziging PV Erfgoed Noorderkempen Onze fractie kan niets hebben tegen de oprichting van een nieuwe deelwerking binnen PV Erfgoed Noorderkempen, met name intergemeentelijke archiefwerking ( naast de deelwerking cultureel erfgoed en de deelwerking archeologie), en zal dus ook de aanpassing van de statuten mee goedkeuren. We vragen ons wel af hoe het komt dat Hoogstraten niet mee instapt in deze intergemeentelijke archiefwerking? We weten dat het archief van Hoogstraten ook door Erfgoed Noorderkempen tegen het licht gehouden werd in de voorstudie tot het oprichten van deze deelwerking en dat we in deze niet de beste leerling van de klas waren. Bovendien blijkt uit het verslag van van de Museumraad van 16 juni 2017, meerbepaald het onderdeel over de rondgang van de mensen van de Museumraad in archief en depot, dat er toch wel enige hiaten en mogelijke gevaren zijn voor het archief. Ik denk hierbij aan de leidingen die door het archief lopen, waar toch een leidingbreuk, al zit er een alarm op, voor de nodige schade zou kunnen zorgen. Er liggen hier stukken uit de 12 en 13e eeuw! Toch van historisch belang, of niet? Maar ook aan de expliciete vermelding dat door personeelstekort er niet…